ค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ

17 ก.ย. 2564      500 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ค่านิยม

สร้างสรรค์ สามัคคี ทำดี และโปร่งใส

 

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของมวลชน

 

พันธกิจ

- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาครวมทั้งดำเนินการประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ ในเขตพื้นที่จังหวัด / กลุ่มจังหวัด

- จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดรวมทั้งติดตามประเมินผล และรายงานสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาและนันทนาการในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

- ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ และประสานความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวกีฬและนันทนาการทุกภาคส่วนในจังหวัด

- ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์กรเครือข่ายชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ ในเขตพื้นที่จังหวัดหรือลกุ่มจังหวัด

- ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนากยารท่องเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วย นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ