ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม

19 ก.ค. 2564      176 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ประกาศ

ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 77/2564  ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขั้นสูงสุดเต็มจำนวน และมุ่งเน้นการปฏิบัติงานหรือจัดกิจกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด เพื่อลดจำนวนและจำกัดการเคลื่อนย้ายเดินทางของบุคคล สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม จึงปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ให้บุคลากรปรับรูปแบบการทำงาน
แบบ WORK FROM HOME ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ สามารถติดต่อได้ที่

  1. นางกาญจน์กุระ ฮัยสคาเนน ตำแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม  
    หมายเลขโทรศัพท์ 092-2379988
  2. นางสาวกรองแก้ว ตาลเจริญ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว)
    หมายเลขโทรศัพท์ 089-4999269
  3. นายสุระ ศรีอาจ  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ)
    หมายเลขโทรศัพท์ 086-5490976