อำนาจและหน้าที่

16 มี.ค 2564      238 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

          ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 อนุมัติในหลักการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกกฏกระทรวง แบ่งส่วนราชการจัดตั้งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค และประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องกำหนดการแบ่งเขต ท้องที่ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงในส่วนภูมิภาคให้ครอบคลุมถึงภาระงานด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ ทั้งในจังหวัด และ/หรือกลุ่มจังหวัดจึงได้เปลี่ยนชื่อ "ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด" เป็น "สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการมีชื่อเรียกว่า "ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด" พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกประกาศกระทรวงเรื่อง กำหนดและเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๑ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดและแบ่งอำนาจหน้าที่ในเขต ท้องที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จึงเป็นส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไว้ ข้อ 1 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ได้แก่ (๘) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ให้ตั้งอยู่ ณ จังหวัดกาญจนบุรี มีอำนาจหน้าที่ในเขตท้องที่ ๒ จังหวัด คือ (ก) จังหวัดกาญจนบุรี (ข) จังหวัดนครปฐม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานกับหน่วยงานอื่นๆ ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนากีฬาและนันทนาการ เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้บริการ จำนวน 14 คน แบ่งเป็น ข้าราชการ 2 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน ลูกจ้างเหมาบริการ 3 คน และเจ้าหน้าที่พลศึกษา 8 คน ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทภารกิจ และบทบาทหน้าที่สำคัญ 2 ด้าน คือ ด้านการท่องเที่ยว และด้านการกีฬาและนันทนาการ สถานที่ของเรามีที่ตั้งอยู่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น 4 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034-310868