ประกาศจังหวัดนครปฐมฉบับที่ 4/2564 เรื่องกำหนดมาตรการงดหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด

13 ม.ค. 2564      539 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 4 /2564 เรื่อง กำหนดมาตรการงดหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด
--------------------------
ดาวน์โหลดเอกสาร https://covid.nakhonpathom.go.th/announce/detail/184

โดยที่การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้ขยายขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่ และการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน ประกอบกับมีการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฏอาการของโรคเป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ออกไปในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อน จนส่งผลให้เกิดเป็นการระบาดระลอกใหม่ในวงกว้าง

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564 จึงให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดซึ่งเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเข้ารับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด อันอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และทำให้ต้องใช้ระยะเวลาเดินทางมากกว่าปกติ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง