เกี่ยวกับสำนักงาน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   113 ครั้ง
พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2544 (ฉบับ Update ล่าสุด)   99 ครั้ง
พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2544   95 ครั้ง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564   111 ครั้ง
ประชุมหารือโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนยุคดิจิตอ.....   275 ครั้ง
การประชุมกีฬาร่วมกับตัวแทนชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม   203 ครั้ง
แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต63 สทกจ นฐ   165 ครั้ง
ทท.ตร 6-9 แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตรอบ 6   154 ครั้ง
ภาษารัสเซีย   175 ครั้ง