เกี่ยวกับสำนักงาน

แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559-2568 (ASEAN Tourism Strategic Plan)   42 ครั้ง
แผนกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสีขาวภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 -2565   53 ครั้ง
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภา.....   40 ครั้ง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565   40 ครั้ง
โครงสร้างสำนักงาน   39 ครั้ง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565   49 ครั้ง
ค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ   353 ครั้ง
มาตรการและคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ   202 ครั้ง
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564   41 ครั้ง