Facebook share Twitter share Print

King's College Half Marathon 2021

หมวดกิจกรรม : หมวดกีฬา

สมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) พระราชทานก่อกำเนิด เมื่อ 1 มิถุนายน 2507 เป็นโรงเรียนประจำชายล้วน ตั้งแต่ชั้น ป.5 - ม.6 การ เดิน-วิ่งเป็นการออกกำลังกายที่ดีของทุกเพศทุกวัยและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ในการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญให้มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีอายุ ยืนยาว และยังเป็นการประหยัดค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย สมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล "ภ.ป.ร.ฯ สามพราน มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน" ขึ้นมาอย่างต่อเนือง โดยในปี 2518 ได้จัดงานวิ่ง King’s College Marathon 2018 ขึ้น ซึ่งก็เกิดปัญหาและอุสรรค์ขึ้นหลายด้าน ในปี 2019 จึงได้งดจัดกิจกรรมวิ่งไป 1 ปี โดยในปีนี้ สมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ฯ โดยความร่วมมือของ JOG&JOY จึงได้จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 18 ในชื่อรายการ "King’s College Half Marathon 2021" ขึ้นอีกครั้ง

สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
04/04/2564 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด
04/04/2564 : ไม่ระบุเวลา